Standarde të Cilësisë

Standarde Shtetërore të Cilësisë

  • Standarde shtetërore të cilësisë për vlerësimin dhe akreditimin institucional të institucioneve të arsimit të lartë
  • Standarde shtetërore të cilësisë për vlerësimin dhe akreditimin e programeve të studimeve të ciklit të parë të institucioneve të arsimit të lartë
  • Standarde shtetërore të cilësisë për vlerësimin dhe akreditimin e programeve të studimeve të ciklit të dytë të institucioneve të arsimit të lartë
  • Standarde shtetërore të cilësisë për vlerësimin dhe akreditimin e programeve të studimeve të ciklit të tretë të institucioneve të arsimit të lartë
Standarde Evropiane të Cilësisë
  • Standarde dhe udhëzime për sigurimin e Cilësisë në Hapësirën Evropiane të Arsimit të Lartë