© Copyright 2022 - Universiteti Barleti - Tiranë.
Të Gjitha Të Drejtat Të Rezervuara

Cel: +355 69 20 62 086 / +355 69 20 41 222
Email:[email protected]

Zgjidh Programin e Studimit - Universiteti “Barleti’’

Programet e ciklit të parë të studimeve Bachelor janë 3 vite akademike, me ngarkesë 180 kredite. Programet e integruara janë 300 ose 360 kredite dhe kohëzgjatja normale është 5 ose 6 vite akademike.

Shkenca të Aplikuara

- Informatikë e Aplikuar

Shkenca Sociale

- Psikologji
- Punë Sociale

Programet në ciklin e dytë të studimeve Master i Shkencave janë 2 vite akademike dhe me ngarkesë 120 kredite.

Ekonomi dhe Biznes

- Kontabilitet

Arkitekturë Program i Integruar

- * Arkitekturë (5 vjet - Program i Integruar)

Shkenca të Aplikuara

- Informatikë e Aplikuar

Drejtësi Program i Integruar

- * Drejtësi (5 vjet - Program i Integruar)

Programet në ciklin e dytë të studimeve Master Profesional janë me 1 ose 2 vite akademike dhe me ngarkesë 60 ose 120 kredite.

Shkenca Politike

- Administrim Publik

Trajnimi vazhduar

Kurse programesh studimi të formimit të vazhduar (sipas ligjit të arsimit të lartë, neni 81), pjesë të niveleve 5, 6, 7 dhe 8 të Kornizës Shqiptare të Kualifikimeve, me vëllim të punës përcaktuar me kredite të transferueshme ECTS dhe me regjistrim të Certifikatës në Regjistrin Shtetëror të Diplomave dhe Certifikatave;

Çertifikata profesionale

Kurse sipas kërkesave (dhe/apo akreditimeve) të organizmave kompetente administrative që kërkojnë kualifikimin në shërbim të punësimit, që mund të jenë pjesë e dy klasave të mësipërme përsa i përket regjistrimit të Certifikatës dhe krediteve matëse të vëllimit të punës.

Kurse formimi profesional

Kurse kualifikimi dhe trajnimi profesional (TVET), ato në kuadrin e të mësuarit gjatë gjithë jetës (LLL), në të gjitha nivelet, me ose pa kredite të transferueshme;

REGJISTROHU NË NEWSLETTER