Diploma

Bachelor
Master Profesional
Master i Shkencave
Programet e Doktoraturës
Diploma Profesionale
Kurse dhe Certifikata

Programet e ciklit të parë të studimeve Bachelor janë 3 vite akademike, me ngarkesë 180 kredite. Programet e integruara janë 300 ose 360 kredite dhe kohëzgjatja normale është 5 ose 6 vite akademike.

Shkenca Sociale

- Psikologji

Programet e Doktoraturës

Programet me karakter profesional janë deri në 2 vite akademike, me ngarkesë deri në 120 kredite.

** Certefikatë Për Formimin Psikopedagogjik

Programi i studimit garanton formim dhe kualifikim profesional në fushën psiko-pedagogjike dhe u lejon studentëve që të futen në provimin e licensimit dhe, më vonë, të punësohen si mësues të profileve përkatëse.


* : Programi i integruar 5-vjeçar "Master i Shkencave", **: Në procesin e Licencimit pranë Ministrisë


REGJISTROHU NË NEWSLETTER