STRATEGJIA ZHVILLIMIT
Emertimi Link Format
Strategjia Kombëtare e Arsimit 2021–2026 - Tiranë, tetor 2021 Shiko dokumentin / faqen PDF
Strategjia e zhvillimit institucional 2020-2030 Shiko dokumentin / faqen PDF


ADMINISTRATIVE
Emertimi Link Format
Statuti Universiteti Barleti ne Fuqi (2020) Shiko dokumentin / faqen PDF
Statuti i Shkollës së lartë Universitare Jopublike “Universiteti Barleti” Shiko dokumentin / faqen PDF
Udhëzim Nr.4, datë 15/10/2021 “Për fillimin e vitit akademik 2021-2022 në Universitetin Barleti” Shiko dokumentin / faqen PDF
Rregullore mbi masat higjeno sanitare, organizative dhe administrative per minimizimin e riskut ndaj COVID – 19 Shiko dokumentin / faqen PDF
Rregullore e Universitetit Barleti 2023 Shiko dokumentin / faqen PDF
Mbledhje te Bordit 2011-2018 Shiko dokumentin / faqen PDF
Mbledhje të Senatit 2015-2022 Shiko dokumentin / faqen PDF
Mbledhje te Senatit 2011-2018 Shiko dokumentin / faqen PDF
Mbledhje të Rektoratit 2011-2022 Shiko dokumentin / faqen PDF
Mbledhje te Rektoratit 2011-2018 Shiko dokumentin / faqen PDF


STUDENT
Emertimi Link Format
Zyra e Rekrutimit, Pranimit dhe Regjistrimit Shiko dokumentin / faqen URL
Portali I Pranimeve dhe Aplikimeve Online Shiko dokumentin / faqen URL
Zyra e Dekanit të Studentëve Shiko dokumentin / faqen URL
Portali Studentor Shiko dokumentin / faqen URL
Revista Studentore Shiko dokumentin / faqen PDF


PROGRAMET E STUDIMIT
Emertimi Link Format
Programet aktive të studimit në UniBa (maj, 2022) Shiko dokumentin / faqen PDF
Katalogu Online I Programeve Uniba (Bachelor, Master, Diploma profesionale, Kurse dhe Certifikata) Shiko dokumentin / faqen URL
Raporti VB për programin Master Profesional në "Administrim Publik" 2018 Shiko dokumentin / faqen PDF
Raporti VB për programin Bachelor në "Shkenca Politike" 2016 Shiko dokumentin / faqen PDF
Raporti VB per programin "Administrim Biznesi" 2015 Shiko dokumentin / faqen PDF
Raporti VB per programin "Informatike e Aplikuar" 2015 Shiko dokumentin / faqen PDF
Raporti VB per programin "Edukim fizik dhe Sporte" 2015 Shiko dokumentin / faqen PDF
Raporti VB per programin "Master Profesional në Psikologji Ligjore" 2015 Shiko dokumentin / faqen PDF
Raporti VB per programin "Master Profesional në Edukim me profil Drejtim dhe Administrim i Arsimit" 2015 Shiko dokumentin / faqen PDF
Raporti VB per programin "Master Profesional në Edukim me profil Mësimdhënia dhe të Nxënët" 2015 Shiko dokumentin / faqen PDF
Raporti VB per programin "Master Profesional në Sociologji Zhvillimi me profil Zhvillim Social Komunitar" 2015 Shiko dokumentin / faqen PDF
Raporti VB per programin "Master i Shkencave në Studime Evropiane me profil Politika Evropiane dhe Administrim Publik" 2015 Shiko dokumentin / faqen PDF
Raporti VB per programin "Master i Shkencave në Sociologji e Zhvillimit Komunitar" 2015 Shiko dokumentin / faqen PDF
Raporti VB per programin "Master i Shkencave në Shkenca Juridike" 2016 Shiko dokumentin / faqen PDF
Raporti VB per programin "Masteri Profesional Mësues në Edukim Fizik dhe Sporte" 2017 Shiko dokumentin / faqen PDF
Raporti VB per programin "Master Profesional në Administrim Biznesi" 2018 Shiko dokumentin / faqen PDF


STRUKTURA AKADEMIKE
Emertimi Link Format
Rregullore Akademike SHLUJ “Universiteti Barleti” Shiko dokumentin / faqen PDF
Rregullore e fakultetit të Shkencave të Aplikuara dhe Ekonomisë Shiko dokumentin / faqen PDF
Rregullore e fakultetit të i Drejtësisë dhe Shkencave Sociale e Politike Shiko dokumentin / faqen PDF
Fakulteti i Ekonomisë, Qeverisjes dhe Drejtësisë Shiko dokumentin / faqen URL
Fakulteti i Shkencave të Aplikuara dhe Industrive Kreative Shiko dokumentin / faqen URL
Fakulteti i Shkencave Sociale, Turizmit dhe Sportit Shiko dokumentin / faqen URL
Fakulteti i Shkencave Mjekësore Shiko dokumentin / faqen URL
Barleti Professional Shiko dokumentin / faqen URL
Barleti Training and Testing Center (BTTC Shiko dokumentin / faqen URL
INFRASTRUKTURA
Emertimi Link Format
Biblioteka e Universitetit Barleti Shiko dokumentin / faqen URL
Platforma Digjitale e Menaxhimit të Librit Shiko dokumentin / faqen URL
Udhëzues për përdorimin e Strukturës së Teknologjisë së Informacionit UniBa 2021 Shiko dokumentin / faqen PDF
Qendra TIK Shiko dokumentin / faqen URL
Kampusi Universitar Shiko dokumentin / faqen URL


KËRKIMI SHKENCOR BAZË
Emertimi Link Format
kërkimi shkencor në Uniba Shiko dokumentin / faqen URL
kërkimi shkencor në Fakultetin e Ekonomisë, Qeverisjes dhe Drejtësisë Shiko dokumentin / faqen URL
kërkimi shkencor në Fakultetin e Shkencave të Aplikuara dhe Industrive Kreative Shiko dokumentin / faqen URL
kërkimi shkencor në Fakultetin e Shkencave Sociale, Turizmit dhe Sportit Shiko dokumentin / faqen URL
kërkimi shkencor në Fakultetin e Shkencave Mjekësore Shiko dokumentin / faqen URL
Programi i: Konkurueshmëria dhe sipërmarrja Shiko dokumentin / faqen PDF
Programi ii: Industritë kreative, turizmi dhe sektorët e ndërlidhur Shiko dokumentin / faqen PDF
Programi iii: Novacioni dhe e ardhmja dixhitale Shiko dokumentin / faqen PDF
Programi iv: Qytetet “e zgjuar” dhe rritja urbane Shiko dokumentin / faqen PDF
Programi v: Mirëqeverisja dhe shteti i së drejtës Shiko dokumentin / faqen PDF
Programi vi: Kapitali njerëzor për rritjen e qendrueshme Shiko dokumentin / faqen PDF
Programi vii: Shëndeti, sporti dhe edukimi fizik Shiko dokumentin / faqen PDF


KËRKIM I APLIKUAR, PROJEKTE
Emertimi Link Format
Projekti “Edukimi I Të Rinjve Nëpërmjet Modelit “STEAM” Shiko dokumentin / faqen PDF
Erasmus Guide Shiko dokumentin / faqen PDF


PROMOVIMI
Emertimi Link Format
Broshura UniBa (Shqip) Shiko dokumentin / faqen PDF
Broshura UniBa (Anglisht) Shiko dokumentin / faqen PDF


UNIVERSITETI SIPËRMARRËS
Emertimi Link Format
UniBa - Universiteti Sipërmarrës Shiko dokumentin / faqen URL
TripleCity Shiko dokumentin / faqen URL
Business Terminal Shiko dokumentin / faqen URL
Digin Hub Shiko dokumentin / faqen URL
Creative Garage Shiko dokumentin / faqen URL
Barleti Hub Shiko dokumentin / faqen URL


REGJISTROHU NË NEWSLETTER