STRATEGJIA ZHVILLIMIT
Emertimi Link Format
Strategjia Kombëtare e Arsimit 2021–2026 - Tiranë, tetor 2021 Shiko dokumentin / faqen PDF
Strategjia e zhvillimit institucional 2020-2030 Shiko dokumentin / faqen PDF


ADMINISTRATIVE
Emertimi Link Format
Raport vjetor - Universiteti Barleti - Viti Akademik 2022 - 2023 Shiko dokumentin / faqen PDF
Raport vjetor për vlerësimin e cilësisë në Universitetin Barleti - Viti Akademik 2022 - 2023 Shiko dokumentin / faqen PDF
Statuti Universiteti Barleti ne Fuqi (2020) Shiko dokumentin / faqen PDF
Statuti i Shkollës së lartë Universitare Jopublike “Universiteti Barleti” Shiko dokumentin / faqen PDF
Udhëzim Nr.10, datë 28/09/2023 “Për fillimin e vitit akademik 2023-2024 në Universitetin Barleti” Shiko dokumentin / faqen PDF
Rregullore mbi masat higjeno sanitare, organizative dhe administrative per minimizimin e riskut ndaj COVID – 19 Shiko dokumentin / faqen PDF
Rregullore e Universitetit Barleti 2023 Shiko dokumentin / faqen PDF
Mbledhje te Bordit 2022-2023 Shiko dokumentin / faqen PDF
Mbledhje te Bordit 2011-2018 Shiko dokumentin / faqen PDF
Mbledhje të Senatit 2015-2023 Shiko dokumentin / faqen PDF
Mbledhje te Senatit 2011-2018 Shiko dokumentin / faqen PDF
Mbledhje të Rektoratit 2011-2023 Shiko dokumentin / faqen PDF
Mbledhje te Rektoratit 2011-2018 Shiko dokumentin / faqen PDF


STUDENT
Emertimi Link Format
Zyra e Rekrutimit, Pranimit dhe Regjistrimit Shiko dokumentin / faqen URL
Portali I Pranimeve dhe Aplikimeve Online Shiko dokumentin / faqen URL
Zyra e Dekanit të Studentëve Shiko dokumentin / faqen URL
Portali Studentor Shiko dokumentin / faqen URL
Revista Studentore Shiko dokumentin / faqen PDF


PROGRAMET E STUDIMIT
Emertimi Link Format
Programet aktive të studimit në UniBa (maj, 2022) Shiko dokumentin / faqen PDF
Katalogu Online I Programeve Uniba (Bachelor, Master, Diploma profesionale, Kurse dhe Certifikata) Shiko dokumentin / faqen URL
Raporti VB për programin Bachelor në Edukim Fizik dhe Sporte 2022 Shiko dokumentin / faqen PDF
Raporti VB për programin Bachelor në Financë Kontabilitet 2023 Shiko dokumentin / faqen PDF
Raporti VB për programin Bachelor në Finance, Banke, Sigurime dhe Pasuri te Paluajtshme 2023 Shiko dokumentin / faqen PDF
Raporti VB për programin Bachelor në Informatike e Aplikuar 2022 Shiko dokumentin / faqen PDF
Raporti VB për programin Bachelor në Marketing, Publicitet dhe Marrëdhënie me Publikun 2022 Shiko dokumentin / faqen PDF
Raporti VB për programin Bachelor në Menaxhim Biznesi 2023 Shiko dokumentin / faqen PDF
Raporti VB për programin Bachelor në Menaxhim në Turizëm rekreacion dhe Evente 2022 Shiko dokumentin / faqen PDF
Raporti VB për programin Bachelor në Psikologji 2022 Shiko dokumentin / faqen PDF
Raporti VB për programin Bachelor në Punë Sociale 2022 Shiko dokumentin / faqen PDF
Raporti VB për programin Bachelor në Shkenca Politike 2023 Shiko dokumentin / faqen PDF
Raporti VB për programin Master i Shkencave (PI) në Arkitekturë 2023 Shiko dokumentin / faqen PDF
Raporti VB për programin Master i Shkencave në Informatikë e Aplikuar, me profile 2023 Shiko dokumentin / faqen PDF
Raporti VB për programin Master i Shkencave në Kontabilitet-Finnacë, me profil Kontabilitet 2023 Shiko dokumentin / faqen PDF
Raporti VB për programin Master i Shkencave në Mësuesi në Edukim fizik dhe Sporte Shiko dokumentin / faqen PDF
Raporti VB për programin Master i Shkencave në Psikologji Klinike 2024 Shiko dokumentin / faqen PDF
Raporti VB për programin Master i Shkencave në Psikologji Shkollore dhe Zhvillimi 2022 Shiko dokumentin / faqen PDF
Raporti VB për programin Master i Shkencave në Puna Sociale në Sistemin Arsimor Shiko dokumentin / faqen PDF
Raporti VB për programin Master i Shkencave në Studime Europiane me profil Politika Europiane dhe Administrimi Publik 2023 Shiko dokumentin / faqen PDF
Raporti VB për programin Master Profesional në Administrim Biznesi, me profile 2023 Shiko dokumentin / faqen PDF
Raporti VB për programin Master Profesional në Arsim Special 2024 Shiko dokumentin / faqen PDF
Raporti VB për programin Master Profesional në Menaxhim në turizëm, mikpritje dhe aktivitete clodhëse, me profile 2023 Shiko dokumentin / faqen PDF
Raporti VB për programin Master Profesional në Mësimdhënia dhe të nxënët 2022 Shiko dokumentin / faqen PDF
Raporti VB për programin Master Profesional në Mësuesi në Arte 2024 Shiko dokumentin / faqen PDF
Raporti VB për programin Master Profesional në Mësuesi në Edukim Fizik dhe Sporte 2022 Shiko dokumentin / faqen PDF
Raporti VB për programin Master Profesional në Mësuesi në Gjuhë dhe Komunikim 2024 Shiko dokumentin / faqen PDF
Raporti VB për programin Master Profesional në Mësuesi në Shkenca Sociale 2024 Shiko dokumentin / faqen PDF
Raporti VB për programin Master Profesional në Mësuesi në Teknologji Informacioni dhe Komunikimi 2024 Shiko dokumentin / faqen PDF
Raporti VB për programin profesional në Operator dhe Këshillues në Përkujdesjen Shëndetësore 2024 Shiko dokumentin / faqen PDF
Raporti VB për programin profesional në Teknik në Operacione Biznesi, Marketing dhe Shitje 2024 Shiko dokumentin / faqen PDF
Raporti VB për programin profesional në Teknik në Pajisje Elektronike dhe TIK 2022 Shiko dokumentin / faqen PDF
Raporti VB për programin Master Profesional në "Administrim Publik" 2018 Shiko dokumentin / faqen PDF
Raporti VB për programin Bachelor në "Shkenca Politike" 2016 Shiko dokumentin / faqen PDF
Raporti VB per programin "Administrim Biznesi" 2015 Shiko dokumentin / faqen PDF
Raporti VB per programin "Informatike e Aplikuar" 2015 Shiko dokumentin / faqen PDF
Raporti VB per programin "Edukim fizik dhe Sporte" 2015 Shiko dokumentin / faqen PDF
Raporti VB per programin "Master Profesional në Psikologji Ligjore" 2015 Shiko dokumentin / faqen PDF
Raporti VB per programin "Master Profesional në Edukim me profil Drejtim dhe Administrim i Arsimit" 2015 Shiko dokumentin / faqen PDF
Raporti VB per programin "Master Profesional në Edukim me profil Mësimdhënia dhe të Nxënët" 2015 Shiko dokumentin / faqen PDF
Raporti VB per programin "Master Profesional në Sociologji Zhvillimi me profil Zhvillim Social Komunitar" 2015 Shiko dokumentin / faqen PDF
Raporti VB per programin "Master i Shkencave në Studime Evropiane me profil Politika Evropiane dhe Administrim Publik" 2015 Shiko dokumentin / faqen PDF
Raporti VB per programin "Master i Shkencave në Sociologji e Zhvillimit Komunitar" 2015 Shiko dokumentin / faqen PDF
Raporti VB per programin "Master i Shkencave në Shkenca Juridike" 2016 Shiko dokumentin / faqen PDF
Raporti VB per programin "Masteri Profesional Mësues në Edukim Fizik dhe Sporte" 2017 Shiko dokumentin / faqen PDF
Raporti VB per programin "Master Profesional në Administrim Biznesi" 2018 Shiko dokumentin / faqen PDF


STRUKTURA AKADEMIKE
Emertimi Link Format
Rregullore e Fakultetit të Ekonimisë, Qeverisjes dhe Drejtësisë Shiko dokumentin / faqen PDF
Rregullore e Departamentit të Ekonomisë, Sipërmarrjes dhe Financës Shiko dokumentin / faqen PDF
Rregullore e Departamentit të Qeverisjes, Shkencave Politike dhe Komunikim Shiko dokumentin / faqen PDF
Rregullore e Departamentit të Drejtësisë Shiko dokumentin / faqen PDF
Rregullore e Fakultetit të Shkencave Sociale,Turizmit dhe Sportit Shiko dokumentin / faqen PDF
Rregullore e Departamentit të Shkencave të Edukimit dhe Trajnimit Profesional Shiko dokumentin / faqen PDF
Rregullore e Departamentit të Edukimit Fizik dhe Sporteve Shiko dokumentin / faqen PDF
Rregullore e Departamentit të Turizmit, Mikpritjes dhe Rekreacionit Shiko dokumentin / faqen PDF
Rregullore e Departamentit të Shkencave të Sjelljes dhe Shëndetit Shiko dokumentin / faqen PDF
Rregullore e Fakultetit të Shkencave të Aplikuara dhe Industrive Kreative Shiko dokumentin / faqen PDF
Rregullore e Departamentit të Shkencave të Aplikuara dhe Kompjuterike Shiko dokumentin / faqen PDF
Rregullore e Departamentit të Shkencave të Aplikuara dhe Kompjuterike (ENG) Shiko dokumentin / faqen PDF
Rregullore e Departamentit të Arkitekturës dhe Dizajnit Shiko dokumentin / faqen PDF
Rregullore e Departamentit të Arkitekturës dhe Dizajnit (ENG) Shiko dokumentin / faqen PDF
Rregullore e Departamentit të Industrive Kreative Shiko dokumentin / faqen PDF
Rregullore e Fakultetit të Shkencave Mjekësore Shiko dokumentin / faqen PDF
Rregullore e Departamentit të Shkencave Mjekësore dhe të Shëndetit Shiko dokumentin / faqen PDF
Rregullore e Departamentit të Formimit të Përgjithshëm dhe Zhvillimit Profesional Shiko dokumentin / faqen PDF
Rregullore e Departamentit të Shkencave Mjekësore-Teknike Shiko dokumentin / faqen PDF
Fakulteti i Ekonomisë, Qeverisjes dhe Drejtësisë (Faqe Ueb) Shiko dokumentin / faqen URL
Fakulteti i Shkencave të Aplikuara dhe Industrive Kreative (Faqe Ueb) Shiko dokumentin / faqen URL
Fakulteti i Shkencave Sociale, Turizmit dhe Sportit (Faqe Ueb) Shiko dokumentin / faqen URL
Fakulteti i Shkencave Mjekësore (Faqe Ueb) Shiko dokumentin / faqen URL
Barleti Professional (Faqe Ueb) Shiko dokumentin / faqen URL
BTTC - Barleti Training and Testing Center (Faqe Ueb) Shiko dokumentin / faqen URL
INFRASTRUKTURA
Emertimi Link Format
Biblioteka e Universitetit Barleti (Faqe Ueb) Shiko dokumentin / faqen URL
Platforma Digjitale e Menaxhimit të Librit (Faqe Ueb) Shiko dokumentin / faqen URL
Udhëzues për përdorimin e Strukturës së Teknologjisë së Informacionit UniBa 2021 Shiko dokumentin / faqen PDF
Qendra TIK (Faqe Ueb) Shiko dokumentin / faqen URL
Kampusi Universitar (Faqe Ueb) Shiko dokumentin / faqen URL


KËRKIMI SHKENCOR BAZË
Emertimi Link Format
kërkimi shkencor në Uniba (Faqe Ueb) Shiko dokumentin / faqen URL
kërkimi shkencor në Fakultetin e Ekonomisë, Qeverisjes dhe Drejtësisë (Faqe Ueb) Shiko dokumentin / faqen URL
kërkimi shkencor në Fakultetin e Shkencave të Aplikuara dhe Industrive Kreative (Faqe Ueb) Shiko dokumentin / faqen URL
kërkimi shkencor në Fakultetin e Shkencave Sociale, Turizmit dhe Sportit (Faqe Ueb) Shiko dokumentin / faqen URL
kërkimi shkencor në Fakultetin e Shkencave Mjekësore (Faqe Ueb) Shiko dokumentin / faqen URL
Programi i: Konkurueshmëria dhe sipërmarrja Shiko dokumentin / faqen PDF
Programi ii: Industritë kreative, turizmi dhe sektorët e ndërlidhur Shiko dokumentin / faqen PDF
Programi iii: Novacioni dhe e ardhmja dixhitale Shiko dokumentin / faqen PDF
Programi iv: Qytetet “e zgjuar” dhe rritja urbane Shiko dokumentin / faqen PDF
Programi v: Mirëqeverisja dhe shteti i së drejtës Shiko dokumentin / faqen PDF
Programi vi: Kapitali njerëzor për rritjen e qendrueshme Shiko dokumentin / faqen PDF
Programi vii: Shëndeti, sporti dhe edukimi fizik Shiko dokumentin / faqen PDF


KËRKIM I APLIKUAR, PROJEKTE
Emertimi Link Format
Projekti “Edukimi I Të Rinjve Nëpërmjet Modelit “STEAM” Shiko dokumentin / faqen PDF
Erasmus Guide Shiko dokumentin / faqen PDF


PROMOVIMI
Emertimi Link Format
Broshura UniBa (Shqip) Shiko dokumentin / faqen PDF
Broshura UniBa (Anglisht) Shiko dokumentin / faqen PDF


UNIVERSITETI SIPËRMARRËS
Emertimi Link Format
UniBa - Universiteti Sipërmarrës (Faqe Ueb) Shiko dokumentin / faqen URL
TripleCity (Faqe Ueb) Shiko dokumentin / faqen URL
Business Terminal (Faqe Ueb) Shiko dokumentin / faqen URL
Digin Hub (Faqe Ueb) Shiko dokumentin / faqen URL
Creative Garage (Faqe Ueb) Shiko dokumentin / faqen URL
Barleti Hub (Faqe Ueb) Shiko dokumentin / faqen URL


REGJISTROHU NË NEWSLETTER