Si të Aplikosh?


Kushtet për të aplikuar:

Të jesh shtetas shqiptar;
Të jesh i regjistruar me kohë të plotë në SHLUJ "Universiteti Marin Barleti";
Informacionet e dhëna në formularin e aplikimit duhet të jenë të vërteta;
Të ketë nënshkruar një kontratë me SHLUJ "Universiteti Marin Barleti";
Aplikimi të jetë bërë brenda datës 10 shtator.

Lista e dokumenteve që duhet të dorëzohen:

Formulari i aplikimit;
Formulari i regjistrimit;
Fotokopje pasaporte ose ID;
Dokumente justifikues në veresi të llojit të bursës.

Dokumente që vërtetojnë të ardhura të pamjaftueshme.
Dokumente që vërtetojnë çmime të marra në aktivitete.
Dokumente që vërtetojnë pjesëmarrjen në ekipe sportive kombëtare.
Dokumente që gjykohen nga aplikanti si të nevojshme për t'u konsideruar nga Komisioni.

Aplikanti merr përgjigje për aprovimin ose jo të bursës brenda 7 ditëve nga dorëzimi i dokumentacionit të plotë.

Dosja dorëzohet pranë Zyrës së Ndihmës Financiare.

Pranimi dhe Rekrutimi
Adresa: Kampusi 1
E-mail: admissions@umb.edu.al

Financa dhe Bursat
Adresa: Kampusi 1
financa@umb.edu.al