MISSION & VISION

Barleti Group, which includes Barleti University, aims to create a quality institution of higher education and to be a development actor, which offers true values of professionalism and citizenship, as well as to prepare committed citizens.

To achieve its goals, Barleti Group pays special attention to administrative organization by creating a multi-dimensional model in support of the realization of the mission and the institutional vision.

In Barleti Group's administrative organization model, the position of General Secretary is planned as a key interconnectingposition that aims to oversee, coordinate and support the harmonious functioning of each other from the administrative point of view of the 5 pillars of Barleti Group, as well as other university structures such as academics and research.

Read more
DETYRA TË DREJTPËRDREJTA

Mbikëqyr dhe koordinon proceset ndërlidhëse mes Strukturës Akademike dhe Administrative në procese të ndryshme si akreditimet, licencimet, riorganizimet, etj.

Organizon administrimin e dokumentacionit të Protokoll – Arshivës.

Asiston Administratorin (e deleguar) në detyrat dhe proceset e punës së përditshme, siç parashikohet në aktet normative ligjore dhe institucionale.

Read more
DETYRA BASHKËPUNIMI DHE MBËSHTETJEJE

Bashkëpunon dhe mbështet njësitë administrative si Administratorin e deleguar, Zyrën Ligjore, Zyrën e Burimeve Njerëzore, Zyrën e Vlerësimit të Performancës.

Mbështet organizimin dhe dokumentimin e mbledhjeve rutinë dhe të jashtëzakonshme të organeve kolegjiale institucionale si Rektorati, Bordi i Administrimit, Këshilli i Etikës dhe Shanseve të Barabarta, Komisioni i Sigurimit të Standardeve të Cilësisë, etj.

Read more
CILËSI DHE PËRGJEGJËSI

Sekretari i Përgjithshëm përzgjidhet duke marrë në konsideratë cilësi të rëndësishme dhe të nevojshme për këtë pozicion siç janë integriteti, lidershipi, aftësia për të bashkëpunuar dhe qëndrueshmëria.

Ky pozicion sjell natyrshëm edhe përgjegjësi të rëndësishme si konfidencialiteti dhe llogaridhënia.

SUBSCRIBE TO THE NEWSLETTER