Barleti Profesional ka për qëllim të zhvillojë programe te kualifikimit profesional ne Nivelin V te arsimit te larte. Në kuadrin e profesioneve teknike, ai ka për qëllim të ofrojë programe studimi 2 vjecare Universitare për kualifikime teknike dhe aftesim profesional.

Visit the website

BTTC është qendër trajnimesh, kualifikimi, testimesh dhe certifikimesh per edukimin dhe formimin pergjate gjithe jetes. Qendra mbulon të gjitha format e të mësuarit per zhvillimin profesional-praktik: formal, joformal dhe informal.

Visit the website

SUBSCRIBE TO THE NEWSLETTER