Zyrat administrative

Biblioteka

Person kontakti:
Linda Bubësi
library@umb.edu.al
Orë të hapura
Hënë - e premte 9.00 PM - 16.00 PM

Biblioteka UMB ka një kapacitet prej 40 vende. Biblioteka ofron qasje në shumë materiale si libra që i përkasin fushave të studimit tuaj në UMB, libra reference, si fjalorë dhe enciklopedi, etj, gazeta dhe revista të tjera, dhe materialet elektronike (CD ROM).

UMB biblioteka nuk është vetëm një koleksion i librave dhe revistave. Kjo është një vend i mirë, ku nxënësit dhe mësuesit mund të kenë një vend të leximit dhe mundësinë për të përdorur makinë fotokopje. Përveç katalogimit të librit sipas fushave përkatëse, bibliotekari është gjithmonë në dispozicion për t'ju ndihmuar të gjeni libra apo materiale të tjera që ju janë të interesuar në dhe të kurseni kohën tuaj.

Prioriteti i tij është pasurimi i mbledhjes së librit me blerjeve të reja për të përmbushur kërkesat e studentëve dhe sende akademike në realizimin e procesit mësimor. Një burim i blerjes së re është botuesi më i madh në fushën e arsimit.

Biblioteka përmban 2800 artikuj bibliografike, të ndara sipas fushave: Ekonomi, Drejtësi, Shkencave Politike, Shkenca Sociale, Shkencat e Aplikuara. Librat e tjerë i përkasin profileve: gjuhësore, biografi, histori etj. Të gjitha materialet është e kataloguar sipas ISBD (Standardi Ndërkombëtar i bibliografik Përshkrim) dhe ACR2 (American Rregullat e katalogimit 2). Marrëveshja e librave në rafte është bërë në përputhje me i kalon të shkencës.

Biblioteka në UMB është e automatizuar. Materialet janë të regjistruar në një program bibliotekë që vepron në intranet, por mund të transferohen në internet, duke bërë të mundur shkëmbimi i informacionit me bibliotekat e tjera brenda dhe jashtë vendit. Si katalogimi është i bazuar në standardet ndërkombëtare, konvertimi i bazës së të dhënave në një program më të avancuar është absolutisht e mundur në të ardhmen. Nga çdo PC në intranet nxënësit dhe sende të UMB mund të përdorni OPAC (Online Qasja publike Katalog) për të marrë informacion në lidhje me mbledhjen e bibliotekës. Hulumtimi mund të bëhet me titull, autor ose temë.

Sekretaria

Sekretaria Mësimore
Personat e kontaktit:
Kryesekretare: Kleopatra Puraveli
Sekretare: Besnike Kodra
Sekretare: Lutfie Zeneli
Email: secretary@umb.edu.al
Adresa:
Rr. e Kosovarëve, nr. 41
AL-1019 Tiranë
Telefon\ Cel:
042430212
0692062086


Sekretaria e Studimeve Master
Personat e kontaktit:
Sekretare: Monika Mustafa
Sekretare: Marsela Behari
Email: mastersecretary@umb.edu.al
Adresa:
Shkolla e Studimeve Master,
Rr: Frang Bardhi, Selitë
Telefon\ Cel:
044500977
0692067247

Zyra e Alumnit dhe Karrierës

Kontakt: 
Msc. Anisa BRANO 
careers@umb.edu.al

Zyra e Alumnit dhe Karrierës në SHLUJ “Universiteti Marin Barleti” lindi për t’u shndërruar, nëpërmjet shërbimeve të saj, në një pikë të artë takimi të kërkesave të studentëve të tij dhe botës së punës. Ajo ka si qëllim kryesor të ofrojë një informacion të plotë të shërbimeve të qendrës nga njëra anë por edhe të ndihmojë studentët të përgatiten për një të ardhme dhe një karrierë të denjë në fushën e tyre të studimit dhe jo vetëm. Të ndihmojë nëpërmjet aktiviteteve dhe njoftimeve të saj, studentët e vitit të tretë apo të sapo diplomuarit.

Kjo zyrë ka për qëllim lehtësimin në hyrjen e botës së punës të të sapo diplomuarve në Shluj “Universitetin Marin Barleti” dhe promovimin e kandidaturave për punë në kompanitë, organizatat si dhe shoqatat e ndryshme. Gjithashtu ajo synon të drejtojë studentin në rrugën e suksesshme të zhvillimit të karrierës, nëpërmjet vlerësimit të interesave personale të çdo studenti dhe harmonizimin e tyre me pozicione pune, paga dhe kushtet e dëshiruara nga të dyja palët e marrëveshjes së punësimit.

Zyra e Alumnit dhe Karrierës është shumë më tepër se sa "vendi për të shkuar për të gjetur një punë ", kur ju jeni gati për t’u diplomuar. Në fakt, ne jemi këtu për ju që nga dita e parë që ju mbërrini në UMB! Zyra e Alumnit dhe Karrierës mund t’ju prezantojë me një koleksion të mahnitshëm të mundësive të karrierës, dhe mund t’ju ndihmojë për të eksploruar lidhjen ndërmjet karrierës akademike dhe mundësive të punësimit. Nëse tashmë ju e keni gjetur punën tuaj të ëndrrave, ne mund t’ju ndihmojmë të zhvilloni aftësitë dhe strategjitë për të arritur atë që ju doni të arrini. Përgjatë çdo hapi drejt diplomimit tuaj, stafi i zyrës do t’ju ndihmojë të bëni dhe të rivlerësoni zgjedhjet tuaja të karrierës, të shkruani CV-në tuaj, të shkruani letrën e motivimit, të praktikoni intervista, të ndërtoni lidhjet e aftësive, dhe të fitoni një përvojë të "botës reale" nëpërmjet praktikave. Kjo Guitë e Karrierës, së bashku me stafin tonë profesional dhe me një formacion të plotë të shërbimeve personale, do t’ju ndihmojnë të përgatiteni për një të ardhme të madhe dhe një karrierë të madhe.

Zyra e Orientimit Akademik

Kontakt:
Msc. Valbona Alikaj Msc
student.counseling@umb.edu.al

Zyra e Orientimit Akademik është një ndër zyrat aktive të çështjeve studentore pranë së cilës studentët
mund të marrin informacione të ndryshme që kanë të bëjnë me statusin akademik të studentit.

Zyra e Orientimit Akademik ka si detyrë :
- Zgjedhjen e programit të studimeve;
- Transferimet brenda universitetit;
- Transferimet ndërmjet universiteteve;
- Ndërprerjen e studimeve;
- Kërkesat për përmirësim note;
- Zgjedhjen e MINORIT.
- Regjistrimin në module të veçanta

Pranimi i transferimit:
UMB pranon transferime të studentëve në vitet e ndërmjetme nga shkollat e tjera universitare vendase
ose të huaja, publike ose jopublike, dhe lejon transferimin e studentëve të saj në IAL të tjera në
përputhje me kushtet dhe kriteret e përcaktuara çdo fillim viti në udhëzimet MAS, rregulloren e
transferimeve dhe udhëzimet e brendshme.

Konkretisht, studenti duhet të paraqesë:

kërkesën me shkrim drejtuar Dekanit të Fakulteti përkatës, ku të parashtrojë arsyet e transferimit dhe
emrin e IAL nga e cila transferohet. Formulari i kërkesës për transferim tërhiqet në sekretarinë
mësimore:
vërtetimin apo certifikatën e transferimit nga IAL ku është regjistruar fillimisht;
vërtetimin e notave për detyrimet e shlyera në IAL, me notat përkatëse dhe kreditet e fituara;
kopje të programeve të lëndëve të shlyera;
kopje të noterizuar të diplomës së shkollës së mesme;
dokument identifikimi

I gjithë dokumentacioni i nevojshëm për transferim i përcillet Zyrës së Orientimit Akademik e cila mbasi
merr dhe mendimin me shkrim të Departamentit përkatës, harton vendimin e transferimit sipas planeve
dhe programeve mësimore të UMB-së.

Vendimi i transferimit duhet të përmbajë:
1. procedurën e ndjekur për njohjen dhe transferimin e krediteve dhe të notave/vlerësimeve;
2. njohjen dhe transferimin e krediteve të fituara dhe krediteve të siguruara;
3. njohjen dhe vlerësimin në sistemin me 10 nota dhe në sistemin e vlerësimit me pikë (100 pikë) të
notave/vlerësimeve të marra nga aplikanti;
4. kursin dhe semestrin në të cilin propozohet që aplikanti të vijojë studimet;
5. detyrimet plotësuese që ai duhet të shlyejë.

Dokumentacioni i transferimit i përcillet për miratim Rektorit të UMB.
Kopje e vendimit i dërgohet për ekzekutim sekretarisë mësimore dhe zyrës së Financës; për dijeni
Dekanit të Fakultetit, studentit dhe një kopje mbahet në Zyrën e Orientimit.
Informacione të detajuara në lidhje më Fakultetet, Departamentet dhe programet që ato ofrojnë,
studentët e interesuar mund t‘i marrin pranë zyrës së Orientimit Akademik në oraret e pritjes, mund të
kontaktojnë në adresën e e-mailit student.counseling@umb.edu.al .

Zyra e Rekrutimit dhe Pranimit

Kontakt:
Msc. Fatjona Qurku
admissions@umb.edu.al

Zyra e Rekrutimit dhe Pranimit është dhe kontakti i parë i çdo te interesuari apo studenti potencial që kërkon të vazhdojë studimet e tij të larta apo master pranë SHLUJ ”Universiteti Marin Barleti”. Zyra e Rekrutimit dhe Pranimit të Studenteve ofron një këshillim plot profesionalizëm mbi procesin e pranimit dhe mundësitë apo ofertat e Universitetit, pasi këshillimi është mirëseardhja e parë e Universitetit ndaj të interesuarve.

Zyra e Rekrutimit dhe Pranimit të studentëve ndihmon nxënësit dhe studentët tanë të bëhen pjesë e SHLUJ “Universiteti Marin Barleti". Kjo zyrë udhëheq studentët dhe vizitorët duke bërë të mundur kalimin nga të interesuar në studentë të UMB-së. Kjo zyrë do të jetë gjithmonë e hapur që t'ju mundësojë një guitë pranë gjithë zyrave të universitetit dhe t'ju njohë me shërbimet dhe lehtësitë që ofron Universiteti për ti shërbyer dhe akomoduar sa më mire studentët tanë.

Me anë të një stafi të kualifikuar, të këndshëm dhe të duruar kjo zyrë, do t'ju informojë rreth kushteve të pranimit, dokumentacionit të nevojshëm, tarifave, ofertave akademike si dhe degëve që ofron universiteti ynë.

Duke dëgjuar me interes të interesuarin personalisht apo të afërmit e tij përfaqësuesi i zyrës së pranimit do të asistojë në procesin e regjistrimit si dhe në ç'do ndërmarrje fillestare të studentit të sapo regjistruar.

Zyra e Shërbimeve Studentore

Kontakt:
Msc. Anisa BRANO
E-Mail: studclub.coord@umb.edu.al

Zyra e shërbimeve studentore (ZSHS) është celula e parë e çdo aktiviteti që organizojnë Barletasit, brenda dhe jashtë kampusit. Zyra e shërbimeve studentore (ose ZSHS) në universitet ndihmon studentët të gëzojnë më shumë arsimin e tyre të lartë jashtë klasave, nëpërmjet pjesëmarrjes në aktivitete të ndryshme që organizohen në UMB.

Ne këshillojmë klubet studentore, asistojmë me planifikimin dhe organizimin e programeve të ndryshme në kampus dhe njëkohësisht ndihmojmë studentët të zhvillojnë aftësitë e nevojshme për të krijuar dhe organizuar veprimtari dhe aktivitete të suksesshme.

Misioni i Zyrës së Shërbimeve Studentore është të pasurojë zhvillimin intelektual, etik dhe social të studentëve në UMB, duke i angazhuar ata në aktivitete në komunitet si dhe mundësi drejtuese e organizative.

Ne jemi të zotuar të sjellim programe dhe shërbime cilësore, të cilat promovojnë vetëqeverisjen, respektin ndaj diversitetit, përgjegjësinë qytetare dhe mësimin përgjatë jetës. Kjo zyrë siguron lehtësinë e integrimit të studentëve të UMB-së në shoqërinë e sotme shqiptare, dhe bën që dimensioni rinor të jetë një faktor i rëndësishëm në drejtimin akademik të universitetit. ZSHS ka për detyrë të ideojë, organizojë, promovojë, drejtojë dhe asistojë aktivitete të ndryshme studentore në kampus. Në bashkëpunim me fakultetet e ndryshme, dekanin e studentëve, klubet studentore dhe me mbështetje të jashtëzakonshme nga strukturat drejtuese të institucionit, ajo është e zotuar që të pasurojë jetën shoqërore të çdo barletasi.

Zyra e Vetorganizimit Studentor

Kontakt: 
Msc. Erion Kristo
E-Mail: studclub.coord@umb.edu.al

Zyra e Vetorganizimit Studentore ose ndryshe Zyra e Klubeve Studentore është një zyrë e cila ka si funksion parësor koordinimin mes Këshilltarëve të Klubeve dhe përfaqësuesve aktivë (të cilët janë vetë studentët). Është një zyrë e cila funksionon në mënyrë të pavarur nga ana organizative, duke u vetorganizuar dhe duke i ardhur në ndihmë të gjithë organizmave administrativë ose akademikë për bashkëpunim në fushat specifike që klubet studentore përmbajnë. Nga ana administrative Zyra është e varur drejtpërdrejt nga Dekani i Studentëve. Zyra ndihmon që studentët të bëjnë lidhjet në nivele kulturore apo akademike. Përfshirja në klube, gjithashtu, u mundëson të fitojnë përvojë në terren, kur ata punojnë me një grup që lidhet me planin e tyre. Gjithashtu zyra mundëson përfaqësimin në rrugët më të dukshme dhe të arritshme për përfshirjen e studentëve në jetën studentore. Në SHLUJ “Universiteti Marin Barleti" ka 8 (tetë) klube studentore që i përshtaten një sërë interesat dhe nevojave:

Klubi Bota Studentore
Klubi Ligj dhe Demokraci
Klubi Debat dhe Demokraci
Klubi Sipërmarrje
Klubi Media dhe Teknologjitë e reja
Klubi Vullnetare ne Shoqëri
Klubi i Opinioneve Studentore
Klubi i Tifozëve

Zyra e klubeve bashkë me Këshilltarët e klubeve ndjen të nevojshme krijimin e një plani që integron procesin akademik me interesat e karrierës, duke përcaktuar zgjedhjet e duhura për jetën jashtë Kampusit. Zyra studentore është një pjesë integrale e jetës studentore në kampusin tonë, si dhe reflekton interesat e ndryshme e aktivitetet e komunitetit tonë studentor.