Institutet Kërkimore

Instituti Shqiptar për Çështjet Publike
Instituti Shqiptar për Çështjet Publike (në anglisht Albanian Institute of Public Affairs - AIPA), i themeluar në formën e një organizate jofitimprurëse nga Shoqëria Marin Barleti...
Instituti i Kërkimit dhe Zhvillimit "Barleti"
Misioni i Institutit të Kërkimit dhe Zhvillimit "Barleti" në veçanti është studimi dhe kërkimi shkencor i mbështetur në traditën e hershme të studiuesve tanë, nën shembullin e qytetërimeve të suksesshme bashkëkohore...
Instituti i Edukimit Barleti
Vizioni i Institutit të Edukimit (IE) është që të krijojë një sistem bashkëpunimi profesional, të frytshëm dhe funksional midis fakulteteve të universitetit “Marin Barleti”, i cili identifikon vazhdimisht nevojat për përmirësim të cilësisë së shërbimit që ofrohet në procesin mësimor, si dhe nxit veprimtarinë kërkimore...