Dokumente Zyrtare

» Vendim i Këshillit të Ministrave Nr. 571 datë 12.08.2005. "Për dhënien e lejes për hapjen e Shkollës së Lartë Universitare Private "Universiteti Marin Barleti".

» Vendim i Këshillit të Ministrave Nr. 96 datë 27.01.2009 "Për hapjen e programeve të reja, të ciklit të dytë në SHLUP "Universiteti Marin Barleti".

Programe Master i Nivelit të Parë

 • Shkenca politike me profil
  • Lidership
  • Administrim publik
 • Komunkim me profil
  • Gazetari ekonomike
  • Komunikim publik
 • Administrim biznesi me profil
  • Financë-kontabilitet
  • Marketing dhe menaxhim operacionesh
  • Shërbime bankare dhe finaciare
  • Prona të paluajtshme dhe sigurime
  • Lidership dhe mënaxhim burimesh njerëzore
 • Shkenca Jurifike me profil
  • E drejtë publike
  • E drejtë biznesi
» Vendim i Këshillit të Ministrave Nr. 564 datë. 28.05.2009 për hapjen e programeve të reja të studimit, "Master i Nivelit të Dytë" pranë Shkollës së Lartë Universitare P private "Universiteti Marin Barleti".

Programe Master i Nivelit të dytë
 • Shkenca politike me profil
  • Lidership
  • Administrim public
 • Komunkim me profil
  • Gazetari ekonomike
  • Komunikim public
 • Administrim biznesi me profil
  • Financë-kontabilitet
  • Marketing dhe menaxhim operacionesh
  • Shërbime bankare dhe finaciare
  • Prona të paluajtshme dhe sigurime
  • Lidership dhe menaxhim burimesh njerëzore
 • Shkenca Jurifike me profil
  • E drejtë publike
  • E drejtë e biznesi
» Urdhër i Ministrit të Arsimit dhe Shkencës Nr. 259 datë 12.05.2010 për lejimin për ushtrimin e veprimtarisë akademike në përputhje me licencën e dhënë për hapjen e programeve të reja të studimit, Shkollës së Lartë Universitare Private "Marin Barleti", Tiranë.

a) Program i studimit Master i Nivelit të Parë në Shkenca Politike me profil Administrim Publik

b) Programe të studimit Master i Nivelit të Dytë në fushat:
 • Shkenca politike me profil
  • Administrim Publik
 • Administrim biznesi me profile:
  • Financë-kontabilitet
  • Marketing dhe menaxhim operacionesh
  • Shërbime bankare dhe finaciare
  • Prona të paluajtshme dhe sigurime
  • Lidership dhe mënaxhim burimesh njerëzore
 • Shkenca juridike me profile
  • E drejtë publike
  • E drejtë e biznesi
» Urdhër i Ministrit të Arsimit dhe Shkencës Nr. 288 datë. 04.09.2009, për akreditimin pozitiv të institucionit dhe të programeve të studimit Bachelor të SHLUP Universiteti Marin Barleti.
 • Akreditim pozitiv i Shkollës së Lartë Universitare Private "Universiteti Marin Barleti"
 • Akreditim pozitiv të programit të studimit Bachelor në Menaxhim Biznesi
 • Akreditim pozitiv të programit të studimit Bachelor në Financë-Kontabilitet
 • Akreditim pozitiv të programit të studimit Bachelor në Shkenca Politike
 • Akreditim pozitiv të programit të studimit Bachelor në Drejtësi.
» Urdhër i Ministrit të Arsimit dhe Shkencës Nr. 219 datë 23.05.2011 për regjistrimin e formës së diplomave të SHLUP Universiteti Marin Barleti.

a) Master Profesional në
 • Shkenca politike me Profil Administrim Publik
b) Master i Nivelit të Dytë në
 • Shkenca politike me Profil Administrim Publik
 • Administrim biznesi me profile:
  • Financë-kontabilitet
  • Marketing dhe menaxhim operacionesh
  • Shërbime bankare dhe finaciare
  • Prona të paluajtshme dhe sigurime
  • Lidership dhe mënaxhim burimesh njerëzore
 • Shkenca juridike me profile
  • E drejtë publike
  • E drejtë e biznesi
» Dokumenti me Nr. protokolli 1138/6 datë 25.05.2011 për numrat e identifikimit për format e diplomave Master Profesional dhe Master i Nivelit të Dytë.

» Dokumenti me Nr. protokolli 1167/2 datë 08.06.2011 për përshtatjen e programeve Master i Nivelit të Parë dhe Master i Nivelit të Dytë në programe Master Profesional me 60 dhe 90 kredite.

» Urdhër i Ministrit të Arsimit dhe Shkencës Nr. 549, datë 11.11.2011 për Hapjen e programeve të reja të studimit dhe fillimin e veprimtarisë akademike për këto programe, pranë Shkollës së Lartë Universitare Jopublike "Universiteti Marin Barleti":
 • Programe Bachelor në
  • Administrim biznesi
  • Informatikë e aplikuar
 • Programe Master i Shkencave në:
  • Menaxhim Biznesi me profil:
   • Logjistikë dhe menaxhim operacional
   • Marketing strategjik
   • Menaxhim i burimeve njerëzore
   • Menaxhim i sistemeve të informascionit
  • Kontabilitet-financë me profil:
   • Menaxhim financiar
   • Shërbime financiare dhe bankare
   • Taksimi dhe ligji
   • Kontabilitet
  • Komunikim me profile:
   • Studime në gazetari
   • Studime në gazetari ndërkombëtare
   • Marrëdhënie me publikun në nivel ndërkombëtar
  • Studime evropiane me profil
   • Marrëdhënie ndërkombëtare e diplomaci
   • Politikat evropiane dhe administrimin publik
   • Studime ekonomike evropiane
   • E drejtë evropiane
  • Administrim publik me profil:
   • Administrativ ligjor
   • Administrim ekonomik
  • Shkenca juridike me profil:
   • E drejtë publike
   • E drejtë penale dhe kriminologji
   • E drejtë tregtare
   • E drejtë e pronësisë intelektuale
 • Program Profesional në Edukim me profile:
  • Mësimdhënie dhe të nxënit
  • Drejtim dhe administrim i arsimit