Aplikim

Për të aplikuar në programin e doktoratës ju duhet të dërgoni dokumentat e mëposhtme elektronikisht në adresën doctorate.ifcs@umb.edu.al:

Diplomën e studimeve bachelor dhe listën e notave (të skanuar nga orgjinali) + 1 kopje të tyre në gjuhën angleze të noterizuar.
Diplomën e studimeve master dhe listën e notave (të skanuar nga orgjinali) + 1 kopje të tyre në gjuhën angleze të noterizuar.
Një letër motivimi ku të shprehni pse jeni e/i interesuar për këtë program.
Certifikatë të gjuhës angleze
Një CV të kohëve të fundit.
Tre letra rekomandimi

Dokumentet mund ti dorezoni edhe dorazi me CD pranë SHLUJ "Universiteti Marin Barleti", Kampusi II Selitë, Tiranë.
Numri i të përzgjedhurve do të jetë i kufizuar, dhe rregjistrimet do të bëhen çdo 2 vjet.... Nxitoni!!!