NJOFTIM PER KONKURSIN E PRANIMIT NE PROGRAMIN E ARKITEKTURES - MASTER I SHKENCAVE.

LISTA E DOKUMENTACIONIT TË REGJISTRIMIT NË SHLUJ "UNIVERSITETI MARIN BARLETI" (UMB) PËR PROGRAMIN  E INTEGRUAR TË CIKLIT TË DYTË (MASTER I SHKENCAVE) NË ARKITEKTURË DHE TESTI I PRANIMIT ME SHKRIM
1. Diploma e Shkollës se Mesme + Çertifikata e Provimeve të Maturës (origjinale dhe
fotokopje e noterizuar);
2. Vërtetim ç’rregjistrimi (për aplikantë që kanë qenë më përpara të regjistruar në një program studimi dhe heqin dorë prej tij);
3. Formulari i aplikimit (i cili plotësohet pranë Institucionit tonë)
4. 2 fotografi, format dokumenti;
5. Dokument Identifikimi (fotokopje);

• Shënim 1: Për aplikantët me Diploma të Shkollës së Mesme nga Trevat Shqiptare
ose shtete të tjera, nevojitet:
a. Dokumenti i Njohjes së Diplomës në Ministrinë e Arsimit dhe Sportit, Tiranë (fotokopje e noterizuar).
b. Leje qëndrimi nga Zyra e Emigracionit në Tiranë (fotokopje e noterizuar)
Nr. i Llogarisë së SHLUJ "Universiteti Marin Barleti"
Banka Kombëtare Tregtare (BKT)
IBAN: AL53 2051 1021 04449 94CLPRCFEURA
Nr. Llogarie: 402044494CLPRCFEURA1 (Euro)
Tel: +355 42 430 277
Email: financa@umb.edu.al

• Shënim 2: Kur aplikanti paraqitet në SHLUJ "Universiteti Marin Barleti" (UMB) për zhvillimin e testit të pranimit me shkrim dhe intervistës me gojë duhet të ketë me vete dokumentin e identifikimit.

 Për testin e pranimit me shkrim në programin e integruar të ciklit të dytë (master i shkencave) në ARKITEKTURË pranë SHLUJ "Universiteti Marin Barleti" (UMB), studenti duhet të ketë:
  Njohuri dhe koncepte të përgjithshme mbi artin dhe arkitekturën (botëkuptimi, shembuj dhe prirje personale)
  Njohuritë bazë të trupave gjeomterik (projeksionet e trupave gjeometrik)
  Kompozimi arkitektonik (raportet, modulet dhe marrëdhëniet ndërmjet elementeve)
Pranimi i kandidatëve për të ndjekur studimet në programin e integruar të ciklit të dytë (master i shkencave) në ARKITEKTURË, (viti akademik 2017-2018), pranë UMB-së
• Kritere
i) Kriter i pranimit në programin e integruara të ciklit të dytë (Master i Shkencave) në Arkitekturë, SHLUJ "Universiteti Marin Barleti" (UMB), do të jetë mesatarja e shkollës së mesme mbi notën 6;
ii) Modaliteti i renditjes së kandidatëve do të bazohen në mesataren e përgjithshme të shkollës së mesme, llojin e shkollës së mesme të ndjekur dhe notat në lëndët specifike;
iii) testi i pranimit me shkrim i cili zhvillohet nga data 11 - 22 gusht 2017, pranë SHLUJ "Universiteti Marin Barleti" (UMB);
iv) intervistë me gojë në prani të një komisioni, në formën e një bashkëbisedimi, ku bazohet në njohuritë  mbi artin dhe arkitekturën si dhe prirjet personale. (Intervistat me gojë zhvillohen sipas dhe datës së përcaktuar; 11-22 gusht). (Gjatë intervistës me gojë vlen që kandidati të tregojë aftësi të mira komunikuese dhe argumenta për arsyen e përzgjedhjes së programit ).
• Bllok-skema e realizimit të përzgjedhjes së kandidatëve për të vazhduar studimet në UMB është si më poshtë:
i) Përzgjedhja fillestare e kandidatëve bëhet nga MAS, sipas Meritës, Preferencës mbi bazën e Maturës Shtetërore dhe koeficientëve për cdo lëndë;
ii) Renditja e kandidatëve sipas mesatares;
iii) Rezultatet e testit të pranimit me shkrim, në UMB
iv) Intervista me gojë e cila zhvillohet pranë UMB-së
v) Pranimi bëhet në bazë të përzgjedhjes së dosjeve të secilit kandidat e parashikuar në rregullore, rezultatet e testit me shkrim si dhe intervista me gojë.

Shënim 3: Qëllimi i këtij proçesi nuk është për të përjashtuar aplikantët, por njohja më nga afër si dhe orientimi mbi politikat e fakultetit tonë dhe bashkëpunimet ndër institucionale që kemi me Politeknikun e Barit (Poliba) dhe Bursat për vitin akademike; 2017-2018 në kuadër të projektit Erasmus+.