Master Profesional

SHLUJ “Universiteti Marin Barleti” ofron programe Master profesional me 60 kredite për profesionistë me përvojë, të cilët janë në marrëdhënie pune. Këto programe organizohen me kohë të plotë dhe kombinojnë teorinë me praktikën, mësimin në auditor, duke u mundësuar studentëve të zhvillojnë aftësi të reja, ndërkohë që punojnë. Në mënyrë që t’i përshtatemi nevojave të studentëve mësimi zhvillohet çdo të enjte, të premte dhe të shtunë dhe ka një shtrirje kohore prej 1 viti.
Programet "Master Profesional" me 60 kredite ofrohen në këto fusha studimi:

ADMINISTRIM BIZNESI
Financë – Kontabilitet (Shiko në Format PDF programin)
Shërbime Bankare & (Shiko në Format PDF)
Marketing & Menaxhim Operacionesh (Shiko në Format PDF)
Lidership & Menaxhim i Burimeve Njerëzore (Shiko në Format PDF)

SHKENCA POLITIKE
Administrim Publik (Shiko në Format PDF)

SHKENCA JURIDIKE
E Drejtë Tregtare (Shiko në Format PDF)
E Drejtë Publike (Shiko në Format PDF)

EDUKIM
Mësimdhënia dhe të Nxënët (Shiko në Format PDF)
Drejtim dhe Administrim Arsimi (Shiko në Format PDF)

SOCIOLOGJI ZHVILLIMI
Zhvillim Social Komunitar (Shiko në Format PDF)
Zhvillim Ekonomik dhe Studim Tregu (Shiko në Format PDF)

PSIKOLOGJI LIGJORE (Shiko në Format PDF)

ARKITEKTURË
Arkitektura Interiere (Shiko në Format PDF)
Peizazhi Urban Logjistik (Shiko në Format PDF)
Arkitektura Industriale (Shiko në Format PDF)
Projektues i Arkitekturave të Qëndrueshme (Shiko në Format PDF)