Masteri i Shkencave

Programet Master i Shkencave janë programe të ciklit të dytë të studimeve. Ofrojnë një formim të thelluar në një fushë të caktuar të specializuar studimi dhe e drejtojnë studentin drejt studimeve të doktoratës ose drejt karrierës në kërkim dhe asaj akademike. Realizohen me 120 kredite dhe ofrohen me kohë të plotë në një larmi fushash dhe profilesh.
Programet "Master i Shkencave" ofrohen në këto fusha studimi dhe drejtime:

STUDIME EVROPIANE

Marrëdhënie Ndërkombëtare dhe Diplomaci (Shiko në Format PDF programin)
Politikat Evropiane dhe Administrim Publik (Shiko në Format PDF programin)

SHKENCA JURIDIKE

E Drejtë Publike (Shiko në Format PDF programin)
E Drejtë Penale dhe Kriminologji (Shiko në Format PDF programin)
E Drejtë Tregtare (Shiko në Format PDF programin)
E Drejtë e Pronësisë Intelektuale (Shiko në Format PDF programin)

MENAXHIM BIZNESI

Logjistikë dhe Menaxhim Operacional (Shiko në Format PDF programin)
Marketing Strategjik (Shiko në Format PDF programin)
Menaxhim i Burimeve Njerëzore (Shiko në Format PDF programin)
Menaxhim i Sistemeve të Informacionit (Shiko në Format PDF programin)

FINANCË - KONTABILITET

Menaxhim Financiar (Shiko në Format PDF programin)
Shërbime Financiare & Bankare (Shiko në Format PDF programin)
Taksimi dhe Ligji (Shiko në Format PDF programin)
Kontabilitet (Shiko në Format PDF programin)

SHKENCA SOCIALE

Sociologji e zhvillimit komunitar (Shiko në Format PDF programin)