Vende Vakante

Datë: 10.03.2016

Në kushtet e zgjerimit të veprimtarisë së tij akademike dhe kërkimore, SHLUJ “Universiteti Marin Barleti” fton individë të interesuar të aplikojnë për t’u punësuar me kohë të plotë si lektorë dhe punonjës kërkimorë në fushën e:

- Të drejtës tregtare; të drejtës civile dhe financiaro-bankare;

- Shkencave politike, integrimit evropian dhe marrëdhënieve ndërkombëtare;

- Shkencave sociale, kryesisht psikologji;

- Edukimit dhe zhvillimit të kurrikulave;

- Edukimit fizik dhe sporteve;

- Menaxhim dhe administrim biznesit;

- Informatikës së aplikuar dhe teknoligjisë së informacionit;

- Arkitekturës dhe inxhinierisë së ndërtimit;

Cili/a mund të aplikojë?

Individë që kanë:

• të paktën gradën shkencore Doktor (ose të ndjekin vitin e fundit të studimeve doktorale);

• ekspertizë në fushat e mësipërme;

• përgatitje polivalente mësimdhëniei;

• përvojë pune, përparësi përvoja në mësimdhënie;

• aftësi menaxheriale;

• aftësi komunikimi;

• aftësi dhe dëshirë për punë në ekip;

Afati i aplikimit : 10 mars 2016

Procedura e aplikimit : Dokumentacioni i plotë si dhe një letër interesi dërgohet pranë Zyrës së Menaxhimit të Burimeve Njerëzore të SHLUJ “Universiteti Marin Barleti”, në adresën postare ose atë elektronike: SHLUJ “Universiteti Marin Barleti” (Zyra e Menaxhimit të Burimeve Njerëzore), Rruga “Sami Frashëri”, nr. 41, Tiranë; hr@umb.edu.al.

Dokumentet e nevojshme për konkurrim :

• Curriculum Vitae

• Diplomë të studimeve universitare

• Diplomë të studimeve Master

• Listat përkatëse të notave

• Doktoratura (dëshmi ekuivalentimi nga MAS për kandidatët që kanë studiuar jashtë vendit)

• Dëshmi të gjuhës së huaj (angleze) ose dokument tjetër që vërteton zotërimin e gjuhës përkatëse.

• Listë botimesh/projektesh

• Librezë pune ose ndonjë dokument që vërteton përvojën në punë.

Për vazhdimin e procedurës, njoftohen vetëm personat që në procesin e përzgjedhjes, përfshihen në listën e shkurtër.

Tiranë më 25 shkurt 2016

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Datë: 30.12.2015

Në kushtet e zgjerimit të veprimtarisë së tij akademike dhe kërkimore, SHLUJ “Universiteti Marin Barleti” fton individë të interesuar të aplikojnë për t’u punësuar me kohë të plotë si lektorë dhe punonjës kërkimorë në fushën e Financë Kontabilitetit, Menaxhim ose Administrim Biznesit, Informatikës së Aplikuar.

Cili/a mund të aplikojë?

Individë që kanë:

• të paktën gradën shkencore Doktor (ose të ndjekin vitin e fundit të studimeve doktorale),

• ekspertizë në fushën e edukimit fizik dhe sporteve

• përgatitje polivalente mësimdhëniei në fushën e edukimit fizik dhe sporteve,

• përvojë pune, përparësi përvoja në mësimdhënie,

• aftësi menaxheriale,

• aftësi komunikimi,

• aftësi dhe dëshirë për punë në ekip.

Afati i aplikimit : 30 dhjetor 2015

Procedura e aplikimit : Dokumentacioni i plotë si dhe një letër interesi dërgohet pranë Zyrës së menaxhimit të burimeve njerëzore të “Universitetit Marin Barleti”, në adresën postare ose atë elektronike. SHLUJ “Universiteti Marin Barleti” (Zyra e Menaxhimit të Burimeve Njerëzore) / Rruga “Sami Frashëri”, nr. 41, Tiranë; hr@umb.edu.al.

Dokumentet e nevojshme për konkurrim :

• Curriculum Vitae

• Diplomë të studimeve universitare

• Diplomë të studimeve Master

• Listat përkatëse të notave

• Doktoratura (dëshmi ekuivalentimi nga MAS për kandidatët që kanë studiuar jashtë vendit)

• Dëshmi të gjuhës së huaj (angleze) ose dokument tjetër që vërteton zotërimin e gjuhës përkatëse.

• Listë botimesh/projektesh

• Librezë pune ose ndonjë dokument që vërteton përvojën në punë.

Për vazhdimin e procedurës, njoftohen vetëm personat që në procesin e përzgjedhjes, përfshihen në listën e shkurtër brenda datës 10 janar 2016.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Datë: 13.11.2015

Në kushtet e zgjerimit të veprimtarisë së tij akademike dhe kërkimore, SHLUJ “Universiteti Marin Barleti” fton individë të interesuar të aplikojnë për t’u punësuar me kohë të plotë si lektorë dhe punonjës kërkimorë në fushën e Edukimit fizik dhe Sporteve.

Cili/a mund të aplikojë?

Individë që kanë:

• të paktën gradën shkencore Doktor (ose të ndjekin vitin e fundit të studimeve doktorale),

• ekspertizë në fushën e edukimit fizik dhe sporteve

• përgatitje polivalente mësimdhëniei në fushën e edukimit fizik dhe sporteve,

• përvojë pune, përparësi përvoja në mësimdhënie,

• aftësi menaxheriale,

• aftësi komunikimi,

• aftësi dhe dëshirë për punë në ekip.

Afati i aplikimit : 20 nëntor 2015

Procedura e aplikimit : Dokumentacioni i plotë si dhe një letër interesi dërgohet pranë Zyrës së menaxhimit të burimeve njerëzore të “Universitetit Marin Barleti”, në adresën postare ose atë elektronike. SHLUJ “Universiteti Marin Barleti” (Zyra e Menaxhimit të Burimeve Njerëzore) / Rruga “Sami Frashëri”, nr. 41, Tiranë; hr@umb.edu.al.

Dokumentet e nevojshme për konkurrim :

• Curriculum Vitae

• Diplomë të studimeve universitare

• Diplomë të studimeve Master

• Listat përkatëse të notave

• Doktoratura (dëshmi ekuivalentimi nga MAS për kandidatët që kanë studiuar jashtë vendit)

• Dëshmi të gjuhës së huaj (angleze) ose dokument tjetër që vërteton zotërimin e gjuhës përkatëse.

• Listë botimesh/projektesh

• Librezë pune ose ndonjë dokument që vërteton përvojën në punë.

Për vazhdimin e procedurës, njoftohen vetëm personat që në procesin e përzgjedhjes, përfshihen në listën e shkurtër. 27.11.2015

Datë: 15.12.2014
SHLUJ “Universiteti Marin Barleti” fton Individë të interesuar të aplikojnë për t’u punësuar me kohë të plotë si lektorë dhe punonjës kërkimorë për: Financë Kontabilitet, pranë Fakultetit të Shkencave Ekonomike.

-Cili/a mund të aplikojë?

Individë që kanë:

-të paktën gradën shkencore Doktor,
-përvojë pune, përparësi përvoja në mësimdhënie,
-aftësi menaxheriale,
-aftësi komunikimi,
-aftësi dhe dëshirë për punë në ekip.

Afati i aplikimit deri më: 04 janar 2015

Procedura e aplikimit: Dokumentacioni i plotë si dhe një letër interesi dërgohet pranë Departamentit të menaxhimit të burimeve njerëzore të “Universitetit Marin Barleti”, në adresën postare ose atë elektronike.

-SHLUJ “Universiteti  Marin Barleti” (Zyra e Menaxhimit të Burimeve Njerëzore) Rruga “Sami Frashëri”, nr. 41, Tiranë, dhe/ose
-hr@umb.edu.al

Dokumentet e nevojshme për konkurrim:

-Curriculum Vitae
-Diplomë të studimeve universitare
-Diplomë të studimeve Master
-Listat përkatëse të notave
-Doktoratura (dëshmi ekuivalentimi nga MAS)
-Dëshmi të gjuhës së huaj ose dokument tjetër që vërteton zotërimin e gjuhës përkatëse.
-Listë botimesh/projektesh
-Librezë pune ose ndonjë dokument që vërteton përvojën në punë.

Për vazhdimin e procedurës, njoftohen vetëm ata/ato konkurrentë, që në procesin e përzgjedhjes, përfshihen në listën e shkurtër.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Datë: 18.11.2014
Në kushtet e zgjerimit të veprimtarisë së tij akademike dhe kërkimore, “Universiteti Marin Barleti” fton individë të interesuar të aplikojnë për t’u punësuar me kohë të plotë si lektorë dhe punonjës kërkimorë në fushat e Shkencave kompjuterike, teknologjisë së informacionit ose te tjera të përafërta me fushën e informatikës dhe Shkencave ekonomike, ekonomiks, menaxhim biznes.
Cili/a mund të aplikojë?

Individë që kanë:
• të paktën gradën shkencore Doktor,
• ekspertizë në një nga fushat e kërkuara,
• përvojë pune, përparësi përvoja në mësimdhënie,
• aftësi menaxheriale,
• aftësi komunikimi,
• aftësi dhe dëshirë për punë në ekip.

Afati i aplikimit: 05 dhjetor 2014

Procedura e aplikimit :
Dokumentacioni i plotë si dhe një letër interesi dërgohet pranë Departamentit të menaxhimit të burimeve njerëzore të “Universitetit Marin Barleti”, në adresën postare ose atë elektronike.
SHLUJ “Universiteti Marin Barleti” (Zyra e Menaxhimit të Burimeve Njerëzore) / Rruga “Sami Frashëri”, nr. 41, Tiranë
hr@umb.edu.al dhe/ose info.it-center@umb.edu.al (për informatikën)

Dokumentet e nevojshme për konkurrim:
• Curriculum Vitae
• Diplomë të studimeve universitare
• Diplomë të studimeve Master
• Listat përkatëse të notave
• Doktoratura (dëshmi ekuivalentimi nga MAS)
• Dëshmi të gjuhës së huaj (angleze) ose dokument tjetër që vërteton zotërimin e gjuhës përkatëse.
• Listë botimesh/projektesh
• Librezë pune ose ndonjë dokument që vërteton përvojën në punë.

Për vazhdimin e procedurës, njoftohen vetëm personat që në procesin e përzgjedhjes, përfshihen në listën e shkurtër.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Datë: 24.02.2014
Universiteti Marin Barleti në kushtet e zgjerimit të veprimtarisë së tij, me synim rritjen e cilësisë së mësimdhënies dhe të veprimtarive me karakter kërkimor, shpall konkursin për vende të reja pune, me kohë të plotë, në fushat e mëposhtme :

- Ekonomi & Financë
- Edukim
- Administrim Publik
- Drejtësi

Kërkesë e domosdoshme për pranimin e dokumenteve dhe regjistrimin e kandidatit/es: Grada Doktor

Të gjithë të interesuarit të dërgojnë një CV-në e tyre, bashkë me një letër motivimi nëpërmjet postës elektronike në: hr@umb.edu.al

Afati i aplikimit deri më 15.03.2014.
Tel. : +355 04 2430 333
Cel. : +355 04 2252 621