Fakultetet

Fakulteti i Shkencave të Aplikuara dhe Ekonomisë
Fakulteti i Shkencave të Aplikuara dhe Ekonomisë ka si qëllim të thellojë dijet tek studentët, nëpërmjet cilësisë së lartë në mësimdhënie dhe punës kërkimore në fushat e finances, ekonomiksit, menaxhim biznesit, arkitekturës, turizmit dhe sektorëve të teknologjisë së informacionit...
Fakulteti i Drejtësisë dhe Shkencave Sociale e Politike
Fakulteti i Drejtësisë dhe Shkencave Sociale e Politike ka si synim të përgatisë profesionistë në gjendje për të analizuar procese të rëndësishme në nivel individual e kolektiv në fushat si drejtësia, shkencat sociale e politike...