Marrëveshjet e Bashkëpunimit

ME BIZNESIN

Marrëveshje Bashkëpunimi midis Shluj “Universiteti Marin Barleti” dhe Marketing & Distribution –Albania (2013)

Marrëveshje Bashkëpunimi midis Shluj “Universiteti Marin Barleti”Shega – Trans. Sh.A (2013)

Memorandum Bashkëpunimi midis Shluj “Universiteti Marin Barleti” dhe UNION BANK (2014)


ME INSTITUCIONET DHE ORGANIZATAT

Memorandum Bashkëpunimi midis Shluj “Universiteti Marin Barleti” dhe Qendra Ndëruniversitare e Studimeve Albanologjike (2010)

Marrëveshje e Përgjithshme Bashkëpunimi midis Shluj “Universiteti Marin Barleti” dhe Agjencisë së shërbimeve të Sportit (2012)

Marrëveshje Bashkëpunimi midis Shluj “Universiteti Marin Barleti” dhe Unioni i Gjygjtarëve të Shqipërisë (.2012)

Memorandum mirëkuptimi ndërmjet Projektit Rritje Albania dhe Shluj “Universiteti Marin Barleti” (Mars 2013)

Inaugurim i Qendrën Informative të Arsimit Amerikan në Shqipëri, e ngritur pranë SHLUJ “Universiteti Marin Barleti” me ndihmesën e Ambasadës Amerikane 14.05.2013

Marrëveshje Bashkëpunimi midis Shluj “Universiteti Marin Barleti” dhe Qendrës Aleanca Gjinore për Zhvillim e Praktikës (2013)

Marrëveshje Bashkëpunimi midis Shluj “Universiteti Marin Barleti” dhe Linja e Këshillimit për Gra e Vajza per Zhvillimin e Praktikës (.2013)

Marrëveshje Bashkëpunimi midis Shluj “Universiteti Marin Barleti” dhe Qendra për Nisma Ligjore Qytetare për Zhvillimin e Praktikes (2013)

Marrëveshje Bashkëpunimi midis Shluj “Universiteti Marin Barleti” dhe Dhomës Kombëtare e Përmbaruesve Gjyqësor Private (2013)

Memorandum Bashkëpunimi midis Shluj “Universiteti Marin Barleti” dhe Akademia e Shkencave e Shqipërisë (2013)

Marrëveshje Bashkëpunimi midis Shluj “Universiteti Marin Barleti” dhe Njësisë Bashkiake nr. 1 (2014)

Memorandum Bashkëpunimi midis Shluj “Universiteti Marin Barleti” dhe Fondacionit “Zgjidhja e Konflikteve dhe Pajtimi i Mosmarrëveshjeve (2014)

Protokoll Bashkëpunimi midis Shluj “Universiteti Marin Barleti” midis Ministrisë për Çështjet Vendore (2014)

Memorandum mirëkuptimi ndërmjet Shkollës Shqiptare e Administratës Publike (ASPA) dhe Shluj “Universiteti Marin Barleti” dhe me Institutin Shqiptar për Çështjet Publike (AIPA) (2014)

Protokoll Bashkëpunimi midis Shluj “Universiteti Marin Barleti” midis Ministrisë së Kulturës (2014)

Protokoll Bashkëpunimi midis Shluj “Universiteti Marin Barleti” midis Ministrisë së Zhvillimit Urban dhe Turizmit (2014)

Marrëveshje Bashkëpunimi midis Shluj “Universiteti Marin Barleti” dhe Komunitetit Shqiptar te Helsinkit (2014)

Memorandum mirëkuptimi ndemjet Shluj “Universiteti Marin Barleti” me Ministrit e Çështjeve Vendore dhe me Institutin Shqiptar për Çështjet Publike (AIPA) (2014)

Marrëveshje Bashkëpunimi midis Shluj “Universiteti Marin Barleti” dhe Organizatës Jofitimprurëse “Qendra Evropiane” (2014)

Protokoll Bashkëpunimi midis Shluj “Universiteti Marin Barleti” dhe Ministrisë së Arsimit dhe Sportit (2014)

Marrëveshje Bashkëpunimi midis Shluj “Universiteti Marin Barleti” dhe Qendrës Jo- Fitimprurëse Youth Act (2014)

Memorandum Bashkëpunimi midis Shluj “Universiteti Marin Barleti” dhe Zyrës Shqiptare për të Drejtën e Autorit (2015)

Marrëveshje Bashkëpunimi midis Shluj “Universiteti Marin Barleti” midis Aktivitetit Teknik të Ndërtimit (2014)

Protokoll Bashkëpunimi midis Shluj “Universiteti Marin Barleti” dhe English Cultural Institute (2016)

Marrëveshje Bashkëpunimi midis Shluj “Universiteti Marin Barleti” dhe Europe Agency(2016)

Marrëveshje Bashkëpunimi midis Shluj “Universiteti Marin Barleti” dhe Drejtorinë e Përgjithshme të Provës (në pritje në dërgimit të marrëveshjes (2016)

Marrëveshje Bashkëpunimi midis Shluj “Universiteti Marin Barleti” dhe Drejtorisë e Përgjithshme e Patentave dhe Markave (2016)


ME INSTITUCIONET ARSIMORE

Marrëveshje Bashkëpunimi midis Shluj “Universiteti Marin Barleti” dhe Gjimnazit “Nënshkruesi i Panvarsisë “Nebi Sefa” (2011)

Marrëveshje Bashkëpunimi midis Shluj “Universiteti Marin Barleti” dhe Gjimnazit “Dituaria” (2011)

Marrëveshje Bashkëpunimi midis Shluj “Universiteti Marin Barleti” dhe Gjimnazit “Shkolla Internacianl” (2011)

Memorandum Bashkëpunimi midis Shluj “Universiteti Marin Barleti” dhe Kolegjit “FAMA” Prishtine (2014

Marrëveshje Bashkëpunimi midis Shluj “Universiteti Marin Barleti” dhe Kolegji Evropian i Kosovës (2014)

Marrëveshje Bashkëpunimi midis Shluj “Universiteti Marin Barleti” dhe Kolegji Internacional Prizren (2015)

Marrëveshje Bashkëpunimi Universitar midis Shluj “Universiteti Marin Barleti” dhe Universitetit Bujqësor te Tiranes (2015)


ME ZYRAT LEGALE

Marrëveshje Bashkëpunimi midis Shluj “Universiteti Marin Barleti” dhe Zyra e Avokatisë “Kalo&Associates” (2014)

Marrëveshje Bashkëpunimi midis Shluj “Universiteti Marin Barleti” dhe Zyra e Avokatisë “Hakani&Associates” (2014)

Marrëveshje Bashkëpunimi midis Shluj “Universiteti Marin Barleti” dhe Zyra e Avokatisë “CMS Adonnino Ascoli & Cavasola Scamoni” (2014)