Prof. Dr. Jorgji Bollano, Dekan
Dekan

 

Akademike

Struktura Akademike
Struktura akademike e SHLUJ "Universiteti Marin Barleti" perfshin në vetvete Fakultete, Departamentet, Institute dhe Qendrat.
Studime në UMB
Cilësia akademike dhe zgjedhja e një programi studimor. Çfarë është sistemi i krediteve? Sistemi i krediteve eshte menyra sistematike per te pershkruar nje program mesimor pjeset perberese te te cilit shprehen me kredite. Percaktimi i krediteve mbeshtetet ne parametra te ndryshem si: ngarkesa e punes se studentit, rezultatet e nxenies dhe oret e kontaktit me pedagogun.
Procesi Mësimor
Elementet baze te procesit mesimor jane mesimdhenia dhe kontrolli i dijes. Mesimdhenia realizohet nepermjet veprimtarive formuese (leksioneve, seminareve, ushtrimeve, etj.). Kontrolli i dijes eshte gjithevjetor dhe realizohet nepermjet detyrave, testimeve, vleresimeve gjate gjithe vitit, provimeve te lendes, provimeve te formimit dhe mbrojtjes se diplomes.
Jeta akademike
Shluj "Universiteti Marin Barleti" ka një jetë të pasur Akademike. Universiteti organizon konferenca të ndryshme shkencore, seminare, leskione te hapura, shkolla verore e shume aktivitete të tjera të rëndësishme në rang kombetar e ndërkombetar.