Jeta Akademike

Shluj "Universiteti Marin Barleti" ka një jetë të pasur akademike. Universiteti organizon konferenca të ndryshme shkencore, seminare, leksione të hapura, shkolla verore e shume aktivitete të tjera të rëndësishme në rang kombëtar e ndërkombëtar.

Zyra e ProRektorit për Çështjet Akademike është autoriteti drejtues më i larte akademik i universitetit dhe përgjegjësi përfundimtar për te gjithë veprimtaritë qe lidhen me aspektin akademik te universitetit. Zyra drejton dhe mbikëqyr veprimtarinë mësimore te universitetit, është përgjegjësi kryesor për kontrollin e zbatimit te planeve dhe programeve, orarit te mësimeve, kalendarit te praktikave dhe provimeve.

Zyra e ProRektorit për Çështjet Akademike gjithashtu përgatit strukturën mësimore dhe kalendarin akademik, organizon, drejton dhe kontrollon punën për plotësimin e dokumentacionit shkollor dhe pranimin e lëshimin e vërtetimeve, certifikatave ose dokumenteve të tjera, shqyrton dhe merr vendim lidhur me dokumentacionin e përgatitur nga departamentet për rastet e transferimit të studentëve, ndjek dhe organizon në bashkëpunim me departamentet veprimtari të ndryshme si lektoriume, simpoziume, pasdite shkencore, etj.

Zyra luan një rol aktiv në krijimin e marrëveshjeve të bashkëpunimit dhe programeve dypalëshe midis universitetit dhe institucioneve të tjera akademike si edhe në procesin e akreditimit të universitetit.