Prof. Dr. Marenglen Spiro
Rektori i Universitetit

 

Rreth Universitetit

Historiku dhe Prospektus
SHLUJ "Universiteti Marin Barleti" synon të jetë një pikë referimi kulturore në arsimin e lartë shqiptar; një institucion ku mësimdhënia, përveçse të ofrojë një kontribut për edukimin dhe përgatitjen e profesionistëve të ardhshëm, të mundësojë përmirësimin e cilësisë së programeve formuese dhe përditësimin e përmbajtjes së tyre.
Sigurimi i Cilësisë
SHLUJ "Universiteti Marin Barleti" ka përgjegjësinë përpara shoqërisë shqiptare që të ofrojë një cilësi të lartë të mësimit, të kërkimit dhe të shërbimeve; të demonstrojë se po bën përpjekjet e mundshme më të mira për të përdorur me efektshmëri burimet dhe të garantojë se standardet shtetërore të cilësisë janë përmbushur.
Organet Drejtuese dhe Stafi
Bordi i Universitetit orienton politikat e përgjithshme të organizimit, administrimit e zhvillimit të UMB-së duke baraspeshuar politikën e ditës me planizimin strategjik. Ai ndërmerr politika që i krijojnë mundësi universitetit të formulojë dhe kryejë misionin e vet në mënyrë të tillë që të jetë në përputhje me interesat e komunitetit dhe të vetë UMB-së. Bordi është zëri publik i universitetit në komunitet.
Struktura Akademike
Struktura akademike e SHLUJ "Universiteti Marin Barleti" përfshin në vetvete Fakultete, Departamentet, Institute dhe Qendrat.
Universitet Sipërmarrës
Institucionet e arsimit të lartë, në nivel ndërkombëtar janë duke pranuar rëndësinë e inovacionit, komercializimit, sipermarrjes dhe krijimit të vlerës ekonomike për komunitetet e tyre. Për të adresuar këtë çështje, SHLUJ Universiteti Marin Barleti ka përcaktuar si prioritet inkurajimin e fakultetit sipërmarrës, i cili do të plotësojë sipërmarrjen studentore.